Hoe ga ik om met uw privacy?

Uw dossier

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplichten mij om een dossier over uw behandeling aan te leggen.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en documenten die voor uw behandeling van belang zijn, zoals (evaluatie-)verslagen, brieven en informatie die ik – indien u daar toestemming voor hebt gegeven –bij andere zorgverleners heb opgevraagd. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.

Bewaartermijn: het therapeutisch dossier moet bij wet 20 jaar bewaard worden, ik doe dit middels een digitaal archief.

Uw recht van inzage en correctie: ik respecteer uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wilt, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Mijn beroepsgeheim

De bescherming van privacy is voor u en voor mij van essentieel belang. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Mochten er situaties ontstaan waarin het nodig is om toch gegevens uit uw dossier te gebruiken, zal ik u altijd eerst om schriftelijke toestemming vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer:

 • uw behandeling is gestart of afgerond en de huisarts hierover geïnformeerd moet worden;
 • uitwisseling met een andere zorgverlener noodzakelijk is;
 • u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar;
 • tijdens afwezigheid van mij waarneming door een collega wordt geboden.

Daarnaast bespreek ik casussen tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). Bij een dergelijke bespreking is alle informatie volledig geanonimiseerd, zodat gegevens niet herleidbaar zijn.

Ik zal te allen tijden mijn best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik uiterst zorgvuldig zal omgaan met uw gegevens en ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.

Privacy op de Zorgnota

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

De volgende gegevens staan op de nota vermeld:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
  zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank, indien de kosten gedeclareerd kunnen worden
 • De kosten van de behandeling.

Beveiliging

Ik heb maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact met mij op via info@aandachtsbalans.nl.

Cookies: mijn website gebruikt geen cookies om gegevens over u te verzamelen.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

Marian van Wijngaarden