1. U ontvangt, afhankelijk van uw voorkeur, maandelijks of na iedere afspraak een factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling daarvan.

2. U kunt het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL12 TRIO 0254 3861 05 t.n.v. M.M. van Wijngaarden te Arnhem.
Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer. U vindt dat nummer bovenaan de factuur.

3.Voor het betalen van facturen geldt een termijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

4.Indien uw betaling niet binnen 7 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een betalingsherinnering.

5.Indien uw betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een tweede betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering geldt tevens als ingebrekestelling, wat inhoudt dat u vanaf die datum in verzuim bent en het factuurbedrag vanaf die datum wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

6.Wij brengen aanvullende kosten in rekening indien geen volledige betaling is ontvangen binnen 30 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering. De extra kosten zijn 30% van het factuurbedrag met een minimum van €40.

7.Uw betaling komt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde extra kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde wettelijke rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom.

8.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Aandachtsbalans te Arnhem maakt en die verband houden met het innen van aan u gefactureerde bedragen, komen voor uw rekening. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de (mondelinge) behandelingsovereenkomst tussen u en de Aandachtsbalans.